اخبار

برای استفاده مناسب و کاهش دشواری های برگزاری آزمون در سامانه درس افزار، سه سامانه اختصاصی (موازی) آزمون طراحی شده است. برای استفاده مناسب و کاهش دشواری های برگزاری آزمون در سامانه...

دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

اطلاعیه ها