درباره دانشکده

اطلاعات تماس

دانشکده /حوزه   شماره تلفن فاکس
ریاست دانشکده   ۳۵۲۲۸۴۸۸ ۳۵۲۲۸۴۸۶
معاونت آموزشی   ۳۵۲۲۸۴۸۵ ۳۵۲۲۸۴۸۶
آموزش   ۳۵۲۲۸۴۸۷ ۳۵۲۲۸۴۸۷
گروه عمران   ۳۵۲۲۸۵۸۶ -
گروه شهرسازی   ۳۵۲۲۸۵۸۶ -
امور عمومی   ۳۵۲۲۸۴۸۶ ۳۵۲۲۸۴۸۶
انتظامات   ۳۵۲۲۸۴۸۴ -