شماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
دانشکده /حوزه شماره تلفن فاکس
ریاست دانشکده 35228488 35228486
معاونت آموزشی 35228485 35228486
آموزش 35228487 35228487
گروه عمران 35228586 -
گروه شهرسازی 35228586 -
امور عمومی 35228486 35228486
انتظامات 35228484 -