درباره دانشکده

مرتضی شکری
رئیس دانشکده فنی و مهندسی کبودراهنگ

رشته تحصیلی: مهندسي عمران گرايش آب و سازه هاي هيدروليكي​​​​​​​
مرتبه علمی: استادیار

رایانامه: m.shokri@basu.ac.ir

صفحه شخصی