سازمان دانشکده

ابراهیم قیاسوند
معاون آموزشی

​​​​​​​رشته تحصیلی: مهندسی عمران
مرتبه علمی: استادیار
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه: e.ghiasvand@basu.ac.ir

صفحه شخصی