پژوهش

فرم های پژوهشی

فرم اظهارات متقاضی ترفیع سالیانه(خوداظهاری)-ضمیمه(2) فرم ترفیع سالیانه شود

3 فرم اظهارات مدیر گروه در خصوص وضعیت ترفیع متقاضی-ضمیمه​​​
فرم درخواست کلاس جبرانی
فرم اعلان غیبت بیش از حد مجاز دانشجویان​​
قالب سؤالات پایان ترم
فرم اعلام زمان آزمون میان ترم

آئین نامه های اعضای هیات علمی

دستورالعمل اجرایی آیین نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضاء هیأت علمی آموزشی دانشگاه بوعلی سینا