روسای پیشین

داود دمقی 

فیزیک 

89-92

 

دکتر بهرام رضائی

مهندسی عمران 

92-94

 

دکتر مهدی قیاسوند