دوره کارشناسی

فرم ها

درخواست بازگشت به تحصیل دانشجوی اخراجی

درخواست میهمان تابستان در دانشگاه بوعلی سینا

درخواست میهمان تابستان - میهمان تکدرس

معرفی به استاد

درخواست طرح در شورای آموزشی دانشکده

تسویه حساب

درخواست انتقال توام با تغییر رشته-تغییر رشته داخلی

درخواست طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

کارآموزی
اعلام نمره درس کارآموزی

آئین نامه ها

آئین نامه انضباطی دانشجویان

شیوه نامه اجرایی شورای انضباطی