دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
برنامه ریزی منطقه ای 1114039 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00)
روش تحقیق در شهرسازی 1114030 3 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/28 (14:00 - 16:00)
کارگاه شهر سازی 5 1114042 5 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1401/04/05 (10:00 - 12:00)
آشنایی با معماری معاصر 1114060 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 غلامرضا طلیسچی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00)
تاریخ شهرهای ایرانی-اسلامی 1114044 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/19 (14:00 - 16:00)
حقوق و قوانین شهری 1114047 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:30)
روانشناسی محیطی 1114063 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 غلامرضا طلیسچی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30)
سمینار مسائل شهری 1114051 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:30)
کاربرد رایانه در شهرسازی 1114048 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
مبانی برنامه ریزی شبکه حمل و نقل درون شهری 1114034 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/23 (14:00 - 16:00)
مبانی مدیریت شهری 1114050 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30)
مبانی و روش های برنامه ریزی شهری 1114026 3 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00)
مسکن 1114036 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30)
اقتصاد شهری 1114023 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00)
برنامه ریزی منطقه ای 1114039 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/03 (14:00 - 16:00)
تاریخ شهر و شهرسازی در جهان 1114024 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/02 (14:00 - 16:00)
جغرافیای شهری 1114022 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/10 (14:00 - 16:00)
درک و بیان محیط شهری 1114002 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00)
اقتصاد شهری 1114023 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (09:00 - 11:00)
برنامه ریزی منطقه ای 1114039 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3