دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 183 نتیجه
از 10
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آز-هیدرولیک 1113025 1 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی عمران 01 مرتضی شکری هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
تحلیل سازه ها 1 1113028 3 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی عمران 01 میثم زرین فر | هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1403/04/12 (09:00 - 11:00)
تکنولوژی بتن 1113019 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی عمران 01 ابراهیم قیاسوند هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1403/03/31 (11:00 - 13:00)
ریاضی2 1113049 3 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی عمران 01 میثم زرین فر | هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دوشنبه (12:00 - 13:00) 1403/03/29 (09:00 - 11:00)
روش تحقیق و گزارش نویسی 1113102 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی عمران 01 مرتضی شکری هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1403/04/02 (09:00 - 11:00)
مبانی برنامه نویسی کامپیوتر 1113008 3 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی عمران 01 میثم زرین فر | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1403/04/11 (09:00 - 11:00)
مکانیک خاک 2 1113091 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی عمران 01 میثم زرین فر هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1403/04/13 (09:00 - 11:00)
مکانیک سیالات 1113013 3 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی عمران 01 مرتضی شکری | هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1403/04/09 (11:00 - 13:00)
مهندسی آب و فاضلاب 1113066 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی عمران 01 مرتضی شکری | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:00) 1403/04/11 (09:00 - 11:00)
آزمایشگاه بتن 1113079 1 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی عمران 01 ابراهیم قیاسوند هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آز-مصالح ساختمانی 1113023 0 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی عمران 01 ابراهیم قیاسوند هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آز-مکانیک خاک 1113021 1 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی عمران 01 صلاح الدین حمیدی هرهفته دوشنبه (13:00 - 15:00) نامشخص
استاتیک 1113011 3 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی عمران 01 میثم زرین فر هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) 1402/11/11 (10:00 - 12:00)
تحلیل سازه ها 2 1113070 3 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی عمران 01 میثم زرین فر هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/04 (10:00 - 12:00)
حقوق و قوانین شهری 1114047 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 ابراهیم قیاسوند هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1402/11/04 (10:00 - 12:00)
دینامیک 1113012 3 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی عمران 01 مرتضی شکری هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/28 (10:00 - 12:00)
ریاضی1 1113042 3 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی عمران 01 میثم زرین فر هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1402/11/07 (10:00 - 12:00)
راهسازی 1113047 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی عمران 01 صلاح الدین حمیدی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/11/07 (10:00 - 12:00)
رسم فنی و نقشه کشی ساختمان 1113078 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی عمران 01 محمد مهدی رستگار هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/07 (12:00 - 14:00)
روش تحقیق در شهرسازی 1114030 3 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 ابراهیم قیاسوند هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1402/11/07 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 183 نتیجه
از 10