بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس پردیس واحد های آموزشی و پژوهشی دانشگاه به همراه معاونت محترم فرهنگی دانشگاه از دانشکده

بازدید رئیس پردیس واحد های آموزشی و پژوهشی دانشگاه به همراه معاونت محترم فرهنگی دانشگاه از دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر بنی اردلان به اتفاق معاون محترم فرهنگی جناب آقای دکتر عروتی موفق طبق هماهنگی های قبلی، از واحد آموزشی و پژوهشی اقماری فنی و مهندسی کبودرآهنگ بازدید نمودند.

جناب آقای دکتر بنی اردلان به اتفاق معاون محترم فرهنگی جناب آقای دکتر عروتی موفق طبق هماهنگی های قبلی، از واحد آموزشی و پژوهشی اقماری فنی و مهندسی کبودرآهنگ بازدید و طی نشست های جداگانه ایی با رئیس محترم این واحد و معاون محترم آموزشی ایشان و در نشستی دیگر با نماینده های دانشجویان رشته های مختلف، مسائل مربوط به امور فرهنگی آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.