اساتید دانشکده

ابراهیم قیاسوند

ابراهیم قیاسوند

ابراهیم قیاسوند   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نگین حقیقت مطالعه جمع شدگی بتن سبک توانمند کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/05
زهرا رضائی رزیابی تجربی دوام یخ زدن و آب شدن بتنهای حاوی میکروسیلیس هوادار و بدون هوا کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
فرشید طاهرپورسی سخت بررسی اثر خستگی بر عملکرد تشخیص خطر و درک ریسک ایمنی در بین کارگران ساختمانی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/15
محمد داوود کاشمیری تشخیص خطر و ارزیابی درک ریسک ایمنی بر روی کارگران صنعت ساخت تحت تاثیر حوادث بخیر گذشته کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/15