دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 115 نتیجه
از 6
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست 1114053 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/24 (09:00 - 11:00)
آز-مکانیک خاک 1113021 1 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی عمران 01 میثم زرین فر هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
آز-هیدرولیک 1113025 1 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی عمران 01 مرتضی شکری هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
حقوق و قوانین شهری 1114047 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/19 (09:00 - 11:00)
دینامیک 1113012 3 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی عمران 01 صلاح الدین حمیدی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1401/11/02 (14:00 - 16:00)
ریاضی1 1113042 3 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی عمران 01 میثم زرین فر هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1401/10/19 (10:00 - 12:00)
روش تحقیق در شهرسازی 1114030 3 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/21 (14:00 - 16:00)
زبان فنی و مهندسی1 1113116 1 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی عمران 01 صلاح الدین حمیدی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/26 (10:00 - 12:00)
زبان فنی و مهندسی2 1113117 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی عمران 01 صلاح الدین حمیدی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/27 (14:00 - 16:00)
زمین شناسی مهندسی 1113018 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی عمران 01 صلاح الدین حمیدی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/25 (10:00 - 12:00)
سمینار مسائل شهری 1114051 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/27 (09:00 - 11:00)
طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری 1114049 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/19 (14:00 - 16:00)
عملیات نقشه برداری 1113029 1 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی عمران 01 صلاح الدین حمیدی هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1401/10/19 (14:00 - 16:00)
فیزیک1 1113118 3 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی عمران 01 مرتضی شکری هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1401/11/01 (10:00 - 12:00)
کارگاه شهرسازی 4 1114041 5 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) 1401/11/02 (09:00 - 11:00)
مبانی مدیریت شهری 1114050 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/17 (09:00 - 11:00)
مسکن 1114036 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/24 (14:00 - 16:00)
معادلات دیفرانسیل 1113001 3 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی عمران 01 ابراهیم قیاسوند هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1401/11/01 (14:00 - 16:00)
مقاومت مصالح 1 1113043 3 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی عمران 01 مرتضی شکری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1401/10/17 (14:00 - 16:00)
مهندسی سیستمها 1113053 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی عمران 01 ابراهیم قیاسوند هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/25 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 115 نتیجه
از 6