اساتید دانشکده

میثم زرین فر

میثم زرین فر

میثم زرین فر   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز-مکانیک خاک 1113021 1 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
ریاضی1 1113042 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1401/10/19 (10:00 - 12:00)
کارآموزی 1 1113039 1 02 نامشخص نامشخص
آز-مکانیک خاک 1113021 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
ریاضی2 1113049 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00)
کارآموزی 1 1113039 1 02 نامشخص نامشخص
مبانی برنامه نویسی کامپیوتر 1113008 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1401/03/23 (10:00 - 12:00)
مهندسی پی 1113065 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/04 (14:00 - 16:00)
آز-مکانیک خاک 1113021 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
خاک مسلح و روشهای اجرا آن 1113099 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
ریاضی1 1113042 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1400/10/19 (08:30 - 10:30)
رسم فنی و نقشه کشی ساختمان 1113078 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص
کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران 1113109 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00)
نمایش 13 نتیجه
از 1