اساتید دانشکده

هادی رضایی راد

هادی رضایی راد

هادی رضایی راد   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ شهرهای ایرانی-اسلامی 1114044 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
حقوق و قوانین شهری 1114047 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/21 (09:00 - 11:00) ترم اول 1400
سمینار مسائل شهری 1114051 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/28 (09:00 - 11:00) ترم اول 1400
کاربرد رایانه در شهرسازی 1114048 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مبانی برنامه ریزی شبکه حمل و نقل درون شهری 1114034 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مبانی مدیریت شهری 1114050 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/18 (09:00 - 11:00) ترم اول 1400
مبانی و روش های برنامه ریزی شهری 1114026 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مسکن 1114036 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (09:00 - 11:00) ترم اول 1400
اقتصاد شهری 1114023 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
برنامه ریزی منطقه ای 1114039 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
تاریخ شهر و شهرسازی در جهان 1114024 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
جغرافیای شهری 1114022 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
درک و بیان محیط شهری 1114002 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
اقتصاد شهری 1114023 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
برنامه ریزی منطقه ای 1114039 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تاریخ شهر و شهرسازی در جهان 1114024 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
جغرافیای شهری 1114022 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
درک و بیان محیط شهری 1114002 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/02 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
کارگاه شهرسازی 3 1114033 5 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته پنج شنبه (08:00 - 12:00) | هرهفته پنج شنبه (14:00 - 18:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
کارگاه شهرسازی 3 1114033 5 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3