اساتید دانشکده

هادی رضایی راد

هادی رضایی راد

هادی رضایی راد   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 52 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست 1114053 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/24 (09:00 - 11:00)
حقوق و قوانین شهری 1114047 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/19 (09:00 - 11:00)
روش تحقیق در شهرسازی 1114030 3 01 | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/21 (14:00 - 16:00)
سمینار مسائل شهری 1114051 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/27 (09:00 - 11:00)
کارگاه شهرسازی 4 1114041 5 01 | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) 1401/11/02 (09:00 - 11:00)
مبانی مدیریت شهری 1114050 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/17 (09:00 - 11:00)
مسکن 1114036 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/24 (14:00 - 16:00)
برنامه ریزی منطقه ای 1114039 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00)
روش تحقیق در شهرسازی 1114030 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/28 (14:00 - 16:00)
کارگاه شهر سازی 5 1114042 5 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1401/04/05 (10:00 - 12:00)
تاریخ شهرهای ایرانی-اسلامی 1114044 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/19 (14:00 - 16:00)
حقوق و قوانین شهری 1114047 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:30)
سمینار مسائل شهری 1114051 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:30)
کاربرد رایانه در شهرسازی 1114048 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
مبانی برنامه ریزی شبکه حمل و نقل درون شهری 1114034 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/23 (14:00 - 16:00)
مبانی مدیریت شهری 1114050 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30)
مبانی و روش های برنامه ریزی شهری 1114026 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00)
مسکن 1114036 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30)
اقتصاد شهری 1114023 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00)
برنامه ریزی منطقه ای 1114039 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/03 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 52 نتیجه
از 3