اساتید دانشکده

مرتضی شکری

مرتضی شکری

مرتضی شکری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز-هیدرولیک 1113025 1 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
فیزیک1 1113118 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1401/11/01 (10:00 - 12:00)
مقاومت مصالح 1 1113043 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1401/10/17 (14:00 - 16:00)
کارآموزی 1 1113039 1 01 نامشخص نامشخص
آز-هیدرولیک 1113025 1 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
استاتیک 1113011 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00)
سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله 1113062 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/23 (14:00 - 16:00)
سدهای کوتاه 1113087 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00)
کارآموزی 1 1113039 1 01 نامشخص نامشخص
آز-هیدرولیک 1113025 1 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
اصول مهندسی آب و فاضلاب 1113060 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) 1400/10/19 (14:00 - 16:00)
تاسیسات و زیرساخت های شهری 1114037 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/22 (08:30 - 11:30)
فیزیک1 1113118 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:30)
نمایش 13 نتیجه
از 1