اساتید دانشکده

هادی رضایی راد

هادی رضایی راد

هادی رضایی راد   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد شهری 1114023 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
برنامه ریزی منطقه ای 1114039 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تاریخ شهر و شهرسازی در جهان 1114024 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
جغرافیای شهری 1114022 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
درک و بیان محیط شهری 1114002 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/02 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
کارگاه شهرسازی 3 1114033 5 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
کارگاه شهرسازی 3 1114033 5 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته پنج شنبه (08:00 - 12:00) | هرهفته پنج شنبه (14:00 - 18:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
بیان معماری 1114017 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
تاریخ شهرهای ایرانی-اسلامی 1114044 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
شناخت و تحلیل فضای شهری 1114028 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/21 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
کاربرد رایانه در شهرسازی 1114048 2 01 هرهفته شنبه (12:00 - 13:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی برنامه ریزی شبکه حمل و نقل درون شهری 1114034 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی شهرشناسی 1114016 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/17 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
مبانی و روش های برنامه ریزی شهری 1114026 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مسکن 1114036 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/18 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
اصول سیستم های اطلاعات مکانی 1114012 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 19:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
اقتصاد شهری 1114023 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1397
اقتصاد شهری 1114023 2 02 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1398/04/09 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1397
تاریخ شهر و شهرسازی در جهان 1114024 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1397
کارگاه شهرسازی 1 1114031 5 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:30) 1398/04/06 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2