دروس ارائه شده

« بازگشت

اصول سیستم های اطلاعات مکانی

نام درس اصول سیستم های اطلاعات مکانی
کد درس 1114012
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز