دروس ارائه شده

نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کارگاه شهرسازی 1 1114031 5 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 02 هادی رضایی راد هرهفته دو شنبه (14:00 - 18:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:30) 1398/04/06 (16:00 - 18:00)
مدل های کمی در شهرسازی 1114029 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00)
بیان معماری 1114017 3 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1397/10/17 (09:00 - 11:00)
بیان معماری 1114017 3 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 02 هادی رضایی راد هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) 1397/10/17 (09:00 - 11:00)
تاریخ شهرهای ایرانی-اسلامی 1114044 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/24 (14:00 - 16:00)
کاربرد رایانه در شهرسازی 1114048 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/27 (14:00 - 16:00)
مبانی برنامه ریزی شبکه حمل و نقل درون شهری 1114034 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (14:00 - 16:00)
مبانی شهرشناسی 1114016 2 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/18 (09:00 - 11:00)
مبانی و روش های برنامه ریزی شهری 1114026 3 کارشناسی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی 01 هادی رضایی راد هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) 1397/10/18 (14:00 - 16:00)
نمایش 21 - 29 از 29 نتیجه
از 2