news

برای استفاده مناسب و کاهش دشواری های برگزاری آزمون در سامانه درس افزار، سه سامانه اختصاصی (موازی) آزمون طراحی شده است. برای استفاده مناسب و کاهش دشواری های برگزاری آزمون در سامانه...

Mon, 25 Jan 2021 06:13

notices