دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

مدل های کمی در شهرسازی

نام درس مدل های کمی در شهرسازی
کد درس 1114029
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز