دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

اصول سیستم های اطلاعات مکانی

نام درس اصول سیستم های اطلاعات مکانی
کد درس 1114012
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز