بازگشت به صفحه کامل

تماس با جستجو دانشکده

تماس با جستجو دانشکدهشماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
دانشکده /حوزه شماره تلفن فاکس
ریاست دانشکده 35228488 35228486
معاونت آموزشی 35228485 35228486
آموزش 35228487 35228487
گروه عمران 35228586 -
گروه شهرسازی 35228586 -
امور عمومی 35228486 35228486
انتظامات 35228484 -