برگزیده آموزشی و پژوهشی

برگزیده آموزشی و پژوهشی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشجویان عزیزی که حائز شرایط عمومی و....

دانشجویان عزیزی که حائز شرایط عمومی وشرایط مندرج در  آیین نامه ضمیمه می باشند می توانند با تکمیل فرم مربوطه به عنوان برگزیده  پژوهشی و آموزشی دفتر استعدادهای درخشان  انتخاب شوند .