بازدید کارگروه هیأت نظارت و ارزیابی استان از دانشکده فنی و مهندسی کبودرآهنگ

بازدید کارگروه هیأت نظارت و ارزیابی استان از دانشکده فنی و مهندسی کبودرآهنگ


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بازدید کارگروه هیأت نظارت و ارزیابی استان از دانشکده فنی و مهندسی کبودرآهنگ

طی هماهنگی های انجام شده و در راستای بخشنامه شماره 23/17/3081  مورخه 1387/2/25 ،کارگروه هیأت نظارت و ارزیابی استان  در مورخه 1394/3/5 از دانشکده بازدید نمودند. طی بازدید های بعل آمده از تمامی کلاسها ،آزمایشگاه ها،سایت کامپیوتر ،کتابخانه و نمازخانه گزارش مفصلی از وضعیت آموزشی و اداری توسط مسئولین دانشکده ارائه گردید .