لینک ها

    لینکی وجود ندارد.
کارکنان > انتظامات

سید مهدی جعفری
انتظامات
تلفن: 08135228484

حسین شیری
انتظامات
تلفن: 08135228484

آیت ا... قرائی
انتظامات
تلفن: 08135228484

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند