لینک ها

    لینکی وجود ندارد.
کارکنان

سید مهدی جعفری
انتظامات
تلفن: 08135228484

سیده سمیه محسنی
مسئول آموزش دانشکده فنی و مهندسی کبودرآهنگ
تحصیلات: کارشناسی ارشد
تلفن: 08135228487

حسین نوری
امور عمومی دانشکده فنی و مهندسی کبودرآهنگ
تحصیلات: کارشناسی
تلفن: 08135228486

حسین شیری
انتظامات
تلفن: 08135228484

آیت ا... قرائی
انتظامات
تلفن: 08135228484

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند